بسته بندی مورد علاقه خود را انتخاب کنید

 

 
 

SAFFRON is the world's most valuable spice because of its unique properties and because of all the labor that goes into producing it ( more than 170000 flowers make just one kilogram) and Its name given to the three dried red colored stigmas and part of the white style to which they are attached of crocus sativus Linnaeus, which flowers just once a year. The main characteristics of saffron are: PICROCROCINE (BITTERNESS), SAFRANAL (FLAVOR), CROCINE (COLOR). Saffron is the dried stigma (red part of the pistil) of Crocus Sativus Linnaeus.

برای دریافت به روز و منظم از محصولات جدید زعفران انجمن به ما بپیوندید